Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie


Zawartość stron
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wschowskim.
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku poniżej 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), spełniających łącznie trzy warunki:
 1. są bezrobotni,
 2. nie kształcą się formalnie (w trybie stacjonarnym, dziennie),
 3. nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych
  w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
 
Osoba bezrobotna w wieku do 25 r. życia, musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji  w PUP.
 
Wsparcie otrzymają osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w pierwszej kolejności zrekrutowane zostaną:
 • osoby długotrwale bezrobotne:
  - w wieku poniżej 25 roku życia,  pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 6 miesięcy,
  - w wieku powyżej 25 do 30 roku życia,  pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 12 miesięcy,
 • osoby niepełnosprawne.
 
W ramach projektu w 2017 i 2018 roku realizowane będą następujące działania:
 • pośrednictwo pracy (271 osób),
 • poradnictwo zawodowe (200 osób),
 • szkolenia (70 osób),
 • staże (110 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (60 osób).
 • prace interwencyjne (15 osób),
 • bon na zasiedlenie (16 osób),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (1 osoba)
 
Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla:
 • uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup  na poziomie co najmniej 43 %,
 • osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17 %,
 • osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35 %,
 • osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48 %. 
 
Wartość projektu w okresie 01.01.-30.12.2017 roku oraz 01.01-31.12.2018 roku – 2.795.591,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych w kwocie 2 568 868,32  zł, co stanowi 91,89%, z wkładu krajowego w kwocie 226 722,68 zł, co stanowi  8,11%.
Zapraszamy do udziału w projekcie
Szczegółowe informacje:
 
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ul. Łazienna 2a, tel. 65 540 28 68
Punkt Obsługi Bezrobotnych w Sławie, ul. Ogrodowa 1 tel. 68 356 65 05
Załączniki
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy PO-WER 2018.pdf (pdf, 288 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę