Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizuje projekt

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (IV)"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Projekty realizowany będzie w okresie:
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 
 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wschowskim.
 
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NETT jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, należy zweryfikować dodatkowo, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
 
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.
 
Wsparcie otrzymają osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w pierwszej kolejności zrekrutowane zostaną:
 • osoby długotrwale bezrobotne:
  - w wieku poniżej 25 roku życia,  pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 6 miesięcy,
  - w wieku powyżej 25 do 30 roku życia,  pozostające bez pracy nieprzerwanie  przez co najmniej 12 miesięcy,
 • osoby niepełnosprawne.
 
W ramach projektu w 2019 roku realizowane będą następujące działania:
 • pośrednictwo pracy (141 osób),
 • poradnictwo zawodowe (85 osób),
 • szkolenia (43 osób),
 • staże (51 osób),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (21 osób).
 • prace interwencyjne (15 osób),
 • bon na zasiedlenie (10 osób),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (1 osoba)
 
Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla:
 • Odsetek osób bezrobotnych, nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które znalazły zatrudnienie  - wartość docelowa wskaźnika – 57 %
 • Odsetek osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które znalazły zatrudnienie  - wartość docelowa wskaźnika – 42 %
 
 
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu w 2019 r. w ramach PO WER wynosi 1 172 187,00 zł, w tym: w
Środki wspólnotowe: 987 919,20 zł (84,28%), wkład krajowy: 184 267,80 zł (15,72%)           
Zapraszamy do udziału w projekcie
Szczegółowe informacje:
 
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ul. Łazienna 2a, tel. 65 540 28 68
Punkt Obsługi Bezrobotnych w Sławie, ul. Ogrodowa 
Załączniki
informacja_na_strone_pup_dotyczy_po_wer 2018.pdf (pdf, 202 KB)
POWER 2019 plakat.pdf (pdf, 264 KB)
(1)plakat równość.pdf (pdf, 241 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę